BEZPIECZNA SZKOŁA

 BEZPIECZNA SZKOŁA

Program  prewencyjny  realizowany  we  współpracy  z  Wydziałami  Oświaty  UMiG w Kępnie i Starostwa Powiatowego w Kępnie, Wydziałem Rodzinnym   i Nieletnich SR w Kępnie, dyrektorami, nauczycielami, pedagogami szkolnymi i rodzicami dzieci i młodzieży szkolnej.

Celem głównym programu jest prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki wiktymologicznej, uczenie dzieci i młodzieży unikania zagrożeń, a także edukacja rodziców
i nauczycieli w zakresie promowania postaw pomagających w zachowaniu bezpieczeństwa.

Cele główne programu „BS”:

-  ograniczenie zjawiska  przestępczości  nieletnich

-  stworzenie jednolitych standardów bezpieczeństwa dla szkół,  zmierzających do zminimalizowania wszelkich zagrożeń

Cele pośrednie programu „BS”:

-  wskazywanie na skutki nieodpowiedniego zachowania się   przez dzieci i młodzież

-  kształtowanie  wyrobienie wśród dzieci i młodzieży odpowiedzialności   „za    innych”

-  uwrażliwienie dzieci na występujące zagrożenia i wskazywanie właściwych   sposobów zachowania się w takich sytuacjach

-  wprowadzenie jednolitego algorytmu postępowania w przypadkach  zaistnienia zdarzeń z udziałem nieletnich lub uzyskania informacji  o takim zdarzeniu

Podmioty współuczestniczące w realizacji programu:

-  Wydział Oświaty Kultury i Sportu UMiG w Kępnie

-  Wydział Oświaty Kultury, Sportu i Promocji Starsotwa Powiatowego  w Kepnie

-  Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu rejonowego w Kępnie

-  Dyrektorzy, Pedagodzy i Nauczyciele szkół powiatu kępińskiego

Realizacją programu prewencyjnego „BS” zajmują się policjanci Zespołu ds. Nieletnich, Patologii   i Prewencji Kryminalnej w ścisłej współpracy z Dzielnicowymi.

Powrót na górę strony