RAZEM BEZPIECZNIEJ

RAZEM BEZPIECZNIEJ   

razembezpieczniej1

19 grudnia 2006 roku  Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński podpisał Uchwałę  Nr 218 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006r. wprowadzającą RZ¡DOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTÊPCZOŚCI I ASPOłECZNYCH ZACHOWAŃ -   RAZEM BEZPIECZNIEJ, jego wykonanie zaplanowane zostało na lata 2007-2015.

ZAłOŻENIA PROGRAMU RAZEM BEZPIECZNIEJ
:
 
1. Wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce.

2. Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszego kraju.

3. Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez aktywizowanie i zdynamizowanie działań adminisracji rządowej na rzecz współpracy z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.

4. Poprawa wizerunku i wzrost zaufania społecznego do Policji i innychsłużb działających na rzeczpoprawy bezpioeczeństwa i porządku publicznego.

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PROGRAMU RAZEM  BEZPIECZNIEJ
:

1. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I MIEJSCU  ZAMIESZKANIA.
2. PRZEMOC W RODZINIE.
3. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE.
4. BEZPIECZEŃSTWO W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ.
5. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM.
6. BEZPIECZEŃSTWO W DZIAłALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
7. OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
 

KIERUNKI  DZIAłANIA:

1. Zwiększenie liczby patroli Policji i innychformacji w miejscach i czasie gdzie są najbardziejpotrzebne.
2. Rzetelna analiza zagrożeń bezpieczeństwa i realnych potrzeb społeczności lokalnych pod względem bezpieczeństwa.
3. Edukacja osób dotkniętcy przemoca w rodzinie w zakresieprocedury prawnej.
4. Zwiekszenie skuteczności "Niebieskich Kart", oraz zaciśnienie współpracy instytucji i organizacji świadczących pomoc prawną, psychologiczną i socjalną dla osób dotkniętych przemoca w rodzinie.
5. Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach oraz bezpośrednim otoczeniu szkół.
6. Ograniczenie dostępu do alkoholu i narkotyków w środowisku szkolnym.
7. Upowszechnienie zasad ratownictwa drogowego oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
8. Zwiększenie liczby i aktywności patroli policyjnych na drogach, szczególnie w rejonach zagrożonych ( zintensyfikowanie wykrywania substancji  psychoaktywnych u kierowców, intensyfikacja kontroli prędkości pojazdów wraz z ciągłym wdrażaniem nadzoru automatycznego).
9. Objęcie wzmożonym dozorem policyjnym miejsc, gdzieprowadzenie działalności gospodarczej jest szczególnie zagrożone.
10. Upowszechnienie nowoczesnych technicznych środków zabezpieczeń ( wraz z monitoringiem ) zarównona wypadek klęsk żywiołowych, jak i przestępczej działalności człowieka np. kradziezy, dewastacji.
11. Kontynuowanie systemowej rejestracji zbiorów, wraz z dokumentacją fotograficzną i opisową z uwzględnieniem znakowania obiektów ruchomych.


Realizacją programu zajmują się policjanci Zespołu d/s Nieletnich, Patologii i Prewencji Kryminalnej w ścisłej współpracy z Dzielnicowymi, Policjantami Sekcji Ruchu Drogowego, Sekcji Kryminalnej oraz Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego

Powrót na górę strony