ZADANIA

1. Organizowanie i prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych kandydatów do pracy w Policji.

2. Wykonywanie zadań w zakresie spraw osobowych policjantów i pracowników Policji oraz ich doskonalenia zawodowego.

3.Realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych i regulaminów Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji, w tym prowadzenie i dokonywanie zmian w etatach.

4. Prowadzenie oraz nadzór i koordynacja nad prowadzonymi postępowaniami dyscyplinarnymi i wyjaśniającymi.

5. Planowanie i wykonawstwo zadań w zakresie tworzenia rezerw osobowych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

6. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie kursów i szkoleń prowadzonych przez jednostki szkoleniowe Policji oraz liczby policjantów przewidzianych do skierowania na egzaminy oficerskie.

7. Sporządzanie rocznego planu zajęć w ramach doskonalenia zawodowego, budowanie programów doskonalenia zawodowego oraz koordynowanie doskonalenia zawodowego w Komendzie.

8. Przygotowanie sprawozdania za rok poprzedni o zorganizowanych i przeprowadzonych w powiecie szkoleniach w ramach doskonalenia zawodowego.

9. Koordynowanie działalności związanej ze strzelectwem i sprawniścią fizyczną policjantów Komendy.

10. Prowadzenie ewidencji, statystyki i sprawozdawczości z zakresie spraw kadrowych.

11.Opracowywanie wniosków oraz projektów decyzji administracyjnych w sprawach osobowych Komendanta Powiatowego Policji.

12. Realizacja zadań związanych z doborem do służby w Policji w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy.

Powrót na górę strony