Wydział Prewencji - struktura i zadania

WYDZIAŁ PREWENCJI

WYDZIAŁ PREWENCJI - struktura  

            

Naczelnik Wydziału Prewencji

podinsp. Lechosław Wróbel
tel.  47 77 56 221

 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

podkom. Marcin Stawski

tel.  47 77 56 222

 

 

Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne

 Kierownik Ogniwa Patrolowo -Interwencyjnego

 asp. szt. Radosław Jędrasiak
 tel. 47 77 56 229

 

Rewir Dzielnicowych w Kępnie

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp. sztab. Karolina Paprocka

tel. 47 77 56 240

tel. 572894737

obejmuje zakresem działania Miasto i Gminę Kępno

 

zadania:

 

 • Realizacjawe współdziałaniu z komórkami organizacyjnymi Komendy i innymi jednostkami Policji oraz organami samorządu terytorialnego, organizacjami i instytucjami pozarządowymi programów prewencyjnych ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych osobom zamieszkałym na terenie powiatu kępińskiego oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie lokalnym.
 • Rozpoznawanie i reagowanie na potrzeby mieszkańców, dążenie do uspołecznienia działań policyjnych.
 • Wykonywanie służby obchodowej na terenie działania rewiru, w tym zapobieganie i ujawnianie przestępstw.
 • Stałe prowadzenie rozpoznania osobowego i terenowego, określanie miejsc zagrożonych.
 • Współdziałaniez innymi komórkami organizacyjnymi Komendy,  w zakresie zapobiegania i zwalczani przestępstw i wykroczeń oraz w celu właściwej realizacji procesu wykrywczego w całym powiecie.
 • Sporządzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie innych komórek i instytucji.
 • Wykonywanie czynności w ramach procedury „Niebieska karta”.

 

 

Zespół ds. Wykroczeń i Profilaktyki Społecznej

asp. Arkadiusz Kościelny, asp. Dominik Piórek,  mł. asp. Filip Ślęk, asp. Maciej Bańkowski, sierż. szt. Marcin Kosiński

tel.  47 77 56 268   ,  47 77 56 209

 

 

zadania:

 • Tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z komórkami organizacyjnymi Komendy i innymi jednostkami Policji oraz organami samorządu terytorialnego, organizacjami i instytucjami pozarządowymi programów prewencyjnych ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych osobom zamieszkałym na terenie powiatu kępińskiego oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie lokalnym.
 • Bieżące analizowanie zjawisk kryminogennych oraz rozpoznanych zagrożeń przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk patologicznych dotyczących dzieci i młodzieży.
 • Prowadzenie rozpoznania przestępczości wśród nieletnich oraz realizacja postępowań w sprawach nieletnich we współdziałaniu w tym zakresie z sądem rodzinnym i innymi komórkami organizacyjnymi Komendy.
 • Prowadzenie bieżącej współpracy ze szkołami oraz instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich.
 • Współpraca z mediami w zakresie realizowania polityki informacyjnej Komendanta Powiatowego Policji oraz kształtowanie i prezentowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie poprzez:
  1) przedstawianie środkom masowego przekazu przykładów współpracy Policji ze społeczeństwem przyczyniających się do zwalczania i ograniczania zjawisk kryminogennych,
  2) prezentowanie osiągnięć Komendy w zakresie wykrywania i ścigania sprawców przestępstw, mogących stanowić przedmiot zainteresowania społecznego,
  3) promowanie inicjatyw i przedsięwzięć służących zwalczaniu przestępczości oraz poprawie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Analizowanie materiałów dotyczących funkcjonowania Policji zamieszczanych w mediach, reagowanie oraz zapobieganie nieuzasadnionej krytyce, zgodnie z zasadami prawa prasowego.
 • Prowadzenie przedsięwzięć zmierzających do popularyzowania wiedzy o skutecznych metodach i środkach zapobiegania przestępczości.
 • Koordynowanie działań komendy w ramach procedury „Niebieska karta” oraz w programie pomocy ofiarom przestępstw – nadzorowanie w tym zakresie czynności wykonywanych przez inne komórki prewencji.

 

 

a także zadania:

 1. Organizowanie i wykonywanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie na obszarze powiatu z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w tym zakresie.

 2. Realizacja postępowań w sprawach o wykroczenia, oraz z zakresu broni i amunicji.

 3. Wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w imieniu Policji.

 4. Całościowa analiza problematyki wykroczeń i przedkładanie wniosków Kierownictwu Komendy.

 5. Organizowanie i wykonywanie czynności w sprawach poszukiwawczych dotyczących sprawców wykroczeń.

 6. Nadzór nad prawidłowością postępowania mandatowego.

 7. Współdziałanie z Rewirem Dzielnicowych w zakresie zapobiegania patologiom i ścigania przestępczości w rodzinie

   

 

Posterunek Policji w Trzcinicy z/s w Laskach

Kierownik Posterunku:

st. asp. Marcin Żłobiński   tel. 47 77 56 397

obejmuje zakresem działania gminę Trzcinica

 

Posterunek Policji w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie,  tel. 506-212-606

Kierownik Posterunku:

asp. sztab. Konrad Mierzwiak,  tel. 572 -894-711,

obejmuje zakresem działania gminy Łęka Opatowska i Baranów

 

Posterunek Policji w Bralinie

Kierownik Posterunku:

mł. asp. Mariusz Dominik, tel. 506-212-613

obejmuje zakresem działania gminy Bralin i Perzów

 

Posterunek Policji w Rychtalu

Kierownik Posterunku:

asp. sztab.  Marcin Chmielarz,  tel. 887-666-504

obejmuje zakresem działania gminę Rychtal

 

 

Zespół  Dyżurnych  tel.  47 77 56 200    fax.47 77 56 15 215

 

WYDZIAŁ PREWENCJI- zadania

 

1. Planowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie katastrof naturalnych, awarii technicznych, w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych w państwie, jak też podczas organizowanych imprez masowych oraz protestów społecznych we współdziałaniu w tym zakresie z innymi służbami, inspekcjami, strażami oraz władzami samorządowymi.
2. Organizowanie systemu alarmowego jednostki oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji na wypadek zdarzeń określonych w pkt.1.

3. Organizowanie i prowadzenie ćwiczeń sztabowych w zakresie zdarzeń określonych w pkt. 1.

4. Analizowanie, stały monitoring stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu kępińskiego, diagnozowanie przyczyn niekorzystnych zjawisk, proponowanie rozwiązań.
5. Prowadzenie przedsięwzięć planistyczno-obronnych i realizacja przygotowań obronnych we współdziałaniu z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

6. Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania i szkolenia Nieetatowych Oddziałów Prewencji oraz przygotowanie do reagowania i realizacji z zadań w sytuacjach kryzysowych.

7. Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o  bieżących wydarzeniach na terenie powiatu oraz zapewnienie właściwej reakcji na zgłoszone wydarzenia przez podległe jednostki Policji.

8. Realizowanie zadań wynikających z obowiązków służbowych służby dyżurnej określonych w przepisach państwowych i resortowych oraz Komendanta Wojewódzkiego i Powiatowego Policji. 

9. Zapewnienie koordynacji rozwinięcia działań Policji w warunkach szczególnych zagrożeń do czasu powołania struktur dowódczo-sztabowych na szczeblu jednostki.

10.Kierowanie do działań w trybie alarmowym dostepnych sił i środków.

11.Realizowanie procedur alarmowania stanów osobowych KPP.

12.Utrzymywanie stałego kontaktu z pozapolicyjnymi słuzbami dyżurnymi szczebla powiatowego.

13.Organizowanie działań związanych  z zaistniałymi poważnymi zdarzeniami, w tym w szczególności wykorzystania grup operacyjno-dochodzeniowych, właściwych służb Policji oraz specjalistycznych jednostek.

14.Realizowanie poleceń dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji.

15.Współdziałanie z dyżurnymi jednostek ościennych, nadzór dyżurnego KWP.

16. Nadzór w zakresie pełnienia służby, przestrzegania procedur właściwych warunków pobytu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
17.Nadzór w zakresie sposobu realizacji zadań Policji w stosunku do osób  przebywających na przepustkach właściwych zakładów karnych, aresztów śledczych oraz w stosunku do osób wobec których zastosowano środek zapobiegawczy-dozór policji.

18.Planowanie, koordynowanie, nadzór nad wykonywaniem  zadań w zakresie pełnienia służby konwojowej oraz współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy, i innymi jednostkami organizacyjnymi Policji, wymiaru sprawiedliwości lub innymi uprawnionymi organami.
19.Organizacja, wykonanie i nadzór nad działaniami Policji w zakresie pełnienia służby oraz osiąganych efektów przez policjantów słuzby prewencyjnej w patrolach i obchodach, badanie  zakresu i sposobu realizacji zadań.
20.Nadzór i koordynacja w zakresie organizacji i pełnienia służby przez przewodników psów służbowych.
21.Współpraca ze Strażą Miejską w zakresie organizowania wspólnych patroli lub innych działań ukierunkowanych na zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

22. Inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie działań umożliwiających sygnalizowanie lub zgłaszanie Policji zdarzeń i sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu. 23.Prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów służby prewencyjnej.

Powrót na górę strony