Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określającej środki oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie, funkcję koordynatora do spraw dostępności w KPP w Kępno pełni: asp. szt. Karolina Paprocka tel. 47 77 56 240 e-mail: karolina.paprocka@po.policja.gov.pl

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Kępnie zapewnia dostępność swojej strony internetowej oraz strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://kepno.policja.gov.pl  oraz  http://bip.kepno.kpp.policja.gov.pl

Strona internetowa oraz strona BIP są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Komenda Powiatowa Policji w Kępnie Chojęcin Szum ul. Jaśminowa 16 

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, w której interesanci mogą załatwiać sprawy znajduje się w miejscowści Chojęcin Szum ul.Jaśminowa 16. Budynek jest oznaczony nazwą i numerem porządkowym ulicy, tablicą informacyjną oraz neonem świetlnym z napisem „POLICJA”. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia budynku prowadzą schody oraz winda dla osób niepełnosprawnych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego usytuowanego w holu i poruszają się po terenie obiektu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika cywilnego. Na holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy. Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W okolicy budynku nie ma urządzeń naprowadzających osoby niepełnosprawne i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajlle'a. Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

W przypadku problemów z dostępnością rosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności asp. szt. Karolina Paprocka e-mail karolina.paprocka@po.policja.gov.pl, tel. 47 77 56 240. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej;

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Powrót na górę strony